Liberal Gençlik Kongresi 2014 Sonuç Raporu

  • 30 Kasım 2014
  •     

Yaşam hakkı, sivil özgürlükler, serbest piyasa, hukukun üstünlüğü, bireycilik ve özel mülkiyet gibi temel liberal değerlerin benimsendiği demokrasiler, çoğunluğun tahakkümü ile uygulanan demokratik rejimlerden farklılaşır. Hak ve özgürlük taleplerine daha etkin cevap verebilen liberal demokrasi kültürü sağlam ülkelerde, çoğulcu bir demokrasi anlayışının benimsendiği görülür. Siyasal ve toplumsal refah da ancak liberal bir demokrasinin konsolide edilmesiyle mümkün olur.

Özgürlüklerin ve hakların güvence altına alınmadığı toplumlarda ise demokrasi çoğunlukçu bir anlayış ile uygulanır ve farklılıkların bir arada yaşaması için hiçbir çaba sarf edilmez. Böyle ülkelerde, iktidarlar, ötekileştirici bir yönetim anlayışıyla, toplumun belli bir kesiminin diğerlerinden daha imtiyazlı hale gelmesinin da eyleyicisi haline gelir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için esas alınan kuvvetler ayrılığı prensibi de çoğunluktan güç alan iktidarın elinde yerini kuvvetler birliğine bırakır. Çoğunlukçu demokrasilerde, insanların kanun önünde eşit olduğu var sayılsa bile, farklı kimliklere sahip bireylerin farklılıkları göz ardı edilir ve ayrımcılık yaygın bir şekilde görülür. Mevcut iktidarın yasal dayanağını oylarıyla oluşturan toplumdaki çoğunluk da bu ayrımcılığı, ana akım medya ile beraber daha da güçlendirecek söylemler üretir. 

Ayrımcılıktan beslenen iktidar, demokratik seçimlerden aldığı güçle daha konsolide hale gelir. 

Raporun tamamını PDF olarak indirmek için tıklayınız

 

Özgürlüğün ideolojisi liberalizmi keşfedin!
Sivil toplumun gücünü unutmayın!


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi